سرعتگیر لاستیکی 33*90

سرعتگیر لاستیکی

ابعاد 33*90

مواد درجه 1